1. Giấy chứng nhận ISO 

 

 

 

2. Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

3. Giấy chứng nhận giải thưởng .